Klage, anke og begjæring om rettslig overprøving i barnevernsaker

Vedtak truffet av barneverntjenesten kan klages på, og behandles enten av fylkesmannen, fylkesnemnda eller tingretten.

Tvangsvedtak, for eksempel akuttvedtak / hastevedtak truffet av barneverntjenesten om plassering av et barn utenfor hjemmet, påklages til fylkesnemnda, jf. barnevernloven § 7-23.

Vedtak truffet av fylkesnemnda om for eksempel en omsorgsovertakelse, samvær eller institusjonsplassering, ankes inn for tingretten, jf. barnevernloven § 7-24 og tvisteloven kapittel 36.

Klage på vedtak om for eksempel frivillige hjelpetiltak skal klages på til barneverntjenesten og klagen skal behandles av Fylkesmannen, jf. barnevernloven § 6-5. 

Ta kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot barnevernet.