Oppholdstillatelse i familieinnvandring

Familieinnvandring er et samlebegrep for både gjenforening av familie og etablering av familie. En tillatelse til familieinnvandring innvilges til personer som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Familiens enhet er et beskyttet prinsipp både etter norsk rett og etter internasjonal rett. Av særlig betydning er Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), som i artikkel 8 stadfester at enhver har rett til respekt for sitt familieliv. 

EMK er også i norsk rett gitt forrang foran andre lovbestemmelser. Det innebærer at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) ikke kan nekte familieinnvandring dersom det vil være i strid med menneskerettighetene. Mindreårige barn, langvarige samboere og ektefeller er særlig vernet etter EMK og har i utgangspunktet rett til å få innvilget familieinnvandring. 

Utlendingsmyndighetene har imidlertid adgang til å stille nærmere vilkår for familieinnvandring, eksempelvis krav til underhold og forsørgelse. UDI og UNE kan likevel ikke nekte familieinnvandring dersom utlendingslovens og utlendingsforskriftens vilkår er dokumentert oppfylt.

Vi har bred erfaring med klagesaker som gjelder familieinnvandring, herunder problemstillinger som underholdskrav, pro forma-anklager, identitet, dokumentasjon, EØS- og sterke menneskelige hensyn. Vi har fått medhold av UDI og UNE og av domstolene i svært mange av disse. 

Vi har også erfaring med at UDI og UNEs krav til dokumentasjon og opplysninger i søknader om familieinnvandring er komplisert og vanskelig tilgjengelig. Ikke nøl med å kontakte advokat og få hjelp til å sikre at all dokumentasjon er på plass! Vi kan hjelpe deg med en rådgivningstime forut for søknaden eller med klage dersom du eller ditt familiemedlem har fått avslag fra UDI.