Utdrag fra saker vi har vunnet

Eksempler på saker mot NAV som er vunnet i Trygderetten eller hos klageinstansen

Arbeidsavklaringspenger. Ung mann fikk avslag på arbeidsavklaringspenger, folketrygdloven §§ 11-5 og 11-13. NAV begrunnet avslaget med at han tidligere hadde klart å være i arbeid med diagnosen ADHD og derfor ikke hadde en nedsatt arbeidsevne. Vi bistod i klageomgangen, hvor vi anførte at tidligere arbeid ikke var avgjørende da dette måtte betraktes som arbeidsforsøk. Videre at årsaken til at han hadde falt ut av tidligere arbeidsforhold var nettopp hans diagnose. Vi vant saken og klienten fikk innvilget arbeidsavklaringspenger.

Arbeidsavklaringspenger. Ung kvinne fikk avslag på arbeidsavklaringspenger fordi hun gikk på skole, folketrygdloven §§ 11-25, 11-6 og 11-13. Vi bistod kvinnen i klageomgangen. Vi anførte at kvinnen hadde betydelige sykdomsutfordringer, slik at hennes utdanningssituasjon avvek vesentlig fra andre ungdommers utdanningssituasjon. Vi vant saken og kvinnen fikk innvilget arbeidsavklaringspenger.

Uføretrygd. Kvinne fikk avslag på uføretrygd, fordi hun ble ansett for å ha blitt ufør (uføretidspunkt) før hun kom til Norge og ville aldri da ha rett til uføretrygd i Norge, folketrygdloven § 12-2. Vi bistod kvinnen, hvor vi anførte at ut i fra sykdomsutviklingen og hennes tidligere arbeidsforhold, var uføretidspunktet fastsatt galt av NAV. Vi vant saken og kvinnen fikk innvilget uføretrygd.

Overgangsstønad, barnetilsyn og barnetrygd. NAV opphørte disse ytelsene og mente også at hun ikke hadde hatt rett til ytelsene tilbake i tid, fordi hun ikke hadde vært enslig forsørger. NAV traff også vedtak om tilbakekreving av overgangsstønad, barnetilsyn og barnetrygd tilbake i tid, folketrygdloven kapittel 15 og § 22-15. Vi bistod kvinnen, og sannsynliggjorde at hun var enslig forsørger. Vi vant alle sakene. Hun fikk igangsatt ytelsene og hun slapp å betale tilbake penger.

Ung ufør. Kvinne med diagnosen Myalgisk Encefalomyelopati (ME) fikk innvilget uføretrygd, men fikk avslag på rettigheter som ung ufør, folketrygdloven § 12-13 tredje ledd. Vi bistod kvinnen hvor det ble sannsynliggjort sykdom fra ung alder og at ME er klassifisert som en alvorlig sykdom som kan gi rett til ung ufør fordeler. Vi vant saken og kvinnen fikk innvilget rettigheter som ung ufør.

Arbeidsavklaringspenger. NAV traff vedtak om stans av arbeidsavklaringspenger da NAV mente at det ikke lenger var behov for attføringstiltak, folketrygdloven kapittel 11. Vi bistod klient i flere runder i NAV systemet hvor NAVs eget vedtak blant annet ble opphevet og hjemvist av klageinstansen. Til slutt bisto vi i ankesak for Trygderetten hvor Trygderetten ikke var enig i NAVs vurdering om at vilkårene for stans av arbeidsavklaringspengene var oppfylt. Vi vant saken i Trygderetten og klient fikk etterbetalt arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Overgangsstønad, folketrygdloven §§ 15-5 og 15-6: Kvinne var alene om omsorgen for to barn. Barna hadde forskjellige fedre. Hun hadde fått avslag på krav om overgangsstønad begrunnet med at det ikke var dokumentert at hun var alene om omsorgen for sine barn. Det ble spesielt lagt vekt på at hun ikke ønsket å oppgi navnet på barnas fedre. Vi representerte henne i Trygderetten, og vant saken. Det ble av retten lagt til grunn at det ikke kan oppstilles et generelt krav om at man må oppgi hvem som er den andre biologiske forelderen til et barn for å motta overgangsstønad. Det er vanskeligere å sannsynliggjøre at man er enslig forsørger dersom man ikke kan fremlegge opplysninger om den andre forelderens eventuelle samvær, bosituasjon, økonomiske bidrag og lignende, og dette er relevant informasjon for NAV å etterspørre. Videre heter det i kjennelsen at det er klart at det finnes helt legitime grunner til å ikke ønske å oppgi slik informasjon, uten at dette trenger å være knyttet til trygdesaken overhodet, og kan ikke være grunnlag for å avskjære dem fra å motta overgangsstønad dersom de likevel kan sannsynliggjøre at de er enslige forsørgere. Vår klient hadde omfattende ytterligere dokumentasjon på at hun var alene om omsorgen, blant annet fra oversikt over egen økonomi, kontoutskrifter, erklæringer fra sosialtjenesten, lokalt NAV-kontor, barnevernet, helsesøster, borettslaget. Retten fant det dermed sannsynliggjort at vår klient var enslig forsørger.

Hjelpestønad, folketrygdloven §§ 10-6 og 10-7 : 20 år gammel kvinne med diagnosen Downs syndrom, mottok uførepensjon etter særreglene for unge uføre.  Hun var elev ved folkehøyskole på botreningslinjen. Denne linjen er tilrettelagt for elever med spesielle behov, og som trenger et opplegg med tettere oppfølging. Kvinnen hadde fått tilskudd til skolegang utover ordinære bo- og oppholdsutgifter, men i saken skulle det tas stilling til om det er grunnlag for å yte tilskudd med et høyere beløp enn det innvilgede. Det var et spørsmål om hva som skal regnes som faktiske bo- og oppholdsutgifter, og hvordan dette fradraget skal beregnes. Vi representerte henne i Trygderetten, og vant saken.

Sykepenger. Opphør av sykepenger samt tilbakekreving, folketrygdloven §§ 8-2, 8-3 og 8-4 samt 22-15: Mann hadde fått vedtak om opphør av utbetaling av sykepenger begrunnet med at det ikke var innrapportert lønn til skatteetaten for det aktuelle året, og at han dermed ikke oppfylte vilkåret om tapt inntekt på sykmeldingstidspunktet. Krav om tilbakebetaling av utbetalte sykepenger ble begrunnet med at han forsettlig hadde gitt NAV feilaktige opplysninger om sine inntektsforhold på sykmeldingstidspunktet. Vi representerte ham i klageomgangen overfor NAV, og vant frem med klagen. Vår klient var selvstendig næringsdrivende og hadde aldri vært sykmeldt før aktuell periode. Han var sykmeldt på grunn av store psykiske plager, og dette var årsaken til at hans forretningsførsel i en kort periode ble noe uregelmessig i forhold til tidligere. Dette var blant annet dokumentert ved legeerklæringer. NAV la dette til grunn, og omgjorde saken.   

Uføretrygd - ung ufør. Mann med psykiatriske plager og ADHD/ADD. Mannen fikk innvilget uførepensjon etter en uføregrad på 100%, men han fikk ikke godkjent vurdering som ung ufør. Nav Forvaltning ment at klagerens lidelse ikke kunne vurderes som alvorlig sykdom før fylte 26 år. Vi bistod med klage til NAV Klageinstans og mannen fikk medhold. Klageinstansen var enig i rådgivende leges vurdering om at mannens samlede helseplager oppfyller alvorlighetskravet.

Uføretrygd - ung ufør. Mann med sammensatt sykdomsbilde med kroniske ryggsmerter, lumbago med isjasalagi, astma, samt hyperkolesterolemi. Han fikk innvilget 100% uførepensjon, men NAV Forvaltning mente han ikke oppfylte kravet om alvorlig sykdom for å omfattes av særreglene for unge uføre. Vi bistod med klage til NAV Klageinstans. Klageinstansen mente saken ikke var tilstrekkelig medisinsk opplyst og hjemviste saken til ny behandling i NAV Forvaltning. Det ble innhentet ny spesialisterklæring fra psykiater med diagnosene moderat depressiv lidelse og engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse. NAV fattet nytt vedtak med avslag etter en vurdering av de nye helseopplysningene. Vedtaket ble påklaget med vår bistand til NAV Klageinstans som gav mannen medhold. Klageinstansen var enige i at han oppfylte kravet til alvorlig sykdom. Det ble lagt vekt på at det forelå klare uttalelser fra rådgivende overlege og spesialist.

Uføretrygd. Kvinne med betydelige smerter knyttet til hode- og nakkeregion uten objektive funn hadde fått avslag på søknad om uførepensjon. Hun hadde vært under attføring i 9 år uten å oppleve bedring. NAV Forvaltning og NAV Klageinstans mente hun ikke hadde gjennomført tilstrekkelige arbeidsrettede tiltak. Vi bistod med anke til Trygderetten hvor kvinnen fikk fullt medhold. Retten la til grunn at kvinnen ikke hadde noen realistisk mulighet til å komme ut i arbeid. Ytterligere arbeidsrettede tiltak var åpenbart ikke hensiktsmessige. Det ble lagt betydelig vekt på at NAV lokalt anbefalte uførepensjon i sin arbeidsevnevurdering. 

Overgangsstønad - opphør og tilbakekreving. Kvinne hadde fått vedtak fra NAV om opphør av tidligere utbetalt overgangsstønad med virkning to år tilbake i tid. NAV mente at kvinnen hadde levd sammen med barnefar og ikke hatt rett på overgangsstønad som enslig forsørger. Vi bistod kvinnen med å klage på vedtaket og fikk fullt medhold av NAV Klageinstans. Klageinstansen var enig i at kvinnen hadde vært enslig forsørger i hele perioden. Vedtak om overgangsstønad ble opphevet. NAV hadde i mellomtiden fattet vedtak om tilbakekreving av utbetalt stønad. Vi bistod med å klage og fikk fullt medhold også her. 

Uføretrygd. Kvinne som hadde hatt muskelsmerter i en årrekke, fikk avslag på uførepensjon. NAV mente at det kunne være hensiktsmessig med ytterligere behandling og arbeidsrettede tiltak. Vi representerte kvinnen i trygderetten og vant saken. Vi fikk medhold i at hennes tilstand var varig og at ytterligere arbeidsrettede tiltak ikke var aktuelt. Hun fikk innvilget 100 prosent uførepensjon.

Uføretrygd - ung ufør. Kvinne med ME (Myalgisk encefalopati) fikk avslag på uførepensjon og ung ufør. NAV mente at hun var for ung og at arbeidsrettede tiltak kunne være aktuelt hvis hun ble bedre. Vi representerte kvinnen og vant saken. Hun fikk innvilget uførepensjon med ung ufør rettigheter.

Grunnstønad. Kvinne hadde fått innvilget bil av NAV, men avslag på grunnstønad til drift av bil. Vi representerte kvinnen og vant saken. Trygderetten var enig med oss i at utgiftene til bilholdet var forårsaket av hennes sykdom og utgjorde merutgifter/ekstrautgifter for henne. Hun fikk innvilget rett til grunnstønad til drift av bil.

Uføretrygd. Mann var tilkjent gradert uførepensjon på bakgrunn av ryggplager og prolaps. Vi representerte mannen i hans krav om 100 prosent uførepensjon og vant saken. Trygderetten vurderte det slik at han ikke hadde en reell mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid og at han ikke hadde en utnyttbar restinntektsevne. Mannen fikk innvilget 100 prosent uførepensjon.