Feilutbetaling og tilbakekreving i en NAV sak, folketrygdloven kapittel 22

Folketrygdloven § 22-15

Disse sakene er omfattende og krever inngående kunnskap om de aktuelle problemstillinger og regelverket.

Hvis NAV mener at det har skjedd en feilutbetaling av for eksempel av uførepensjon, enslig forsørgerstønad eller arbeidsavklaringspenger, vil NAV også vurdere om de kan kreve det feilutbetalte beløpet tilbake, jf. folketrygdloven § 22-15.

For at NAV skal kunne kreve tilbake et beløp, må det være skjedd en feilutbetaling. I mange saker er det uenighet om det har skjedd en feilutbetaling og lengden av en eventuell feilutbetalingsperiode. 

Det er viktig å være klar over at selv om et beløp er feilutbetalt, vil det ikke alltid være anledning til å kreve det tilbake.

En utbetaling NAV har foretatt til noen som ikke hadde krav på den, kan kreves tilbake dersom den som har fått utbetalingen (mottakeren) eller noen som opptrådte på vegne av mottakeren forsto eller burde ha forstått at utbetalingen skyldtes en feil. Det samme gjelder dersom vedkommende har forårsaket utbetalingen ved forsettlig eller uaktsomt å gi feilaktige eller mangelfulle opplysninger.

Det vil si at dersom man ikke burde ha forstått (aktsom god tro) at utbetalingen var feil kan NAV ikke kreve beløpet tilbake.

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om vilkårene for tilbakekreving er oppfylt, så kan tilbakekreving ikke skje dersom det foreligger særlige grunner. Hvis tilbakekreving fremstår som klart urimelig, kan det feilutbetalte beløpet unnlates å kreve tilbake. Det feilutbetalte beløpet kan også reduseres, ved at det foretas en «skylddeling». Dersom NAV er skyld i eller burde ha forhindret eller begrenset feilutbetalingen ved bedre kontrollrutiner og grundigere saksbehandling, er det grunnlag for reduksjon.

Dersom NAV mener at mottakeren av det feilutbetalte beløp har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt ilegges et rentetillegg på 10 prosent.

Et feilutbetalt beløp kan være foreldet og da faller retten til å kreve beløpet tilbake bort.

Ta kontakt med en av våre erfarne trygderettsadvokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot NAV.