Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Det finnes 12 fylkesnemnder i Norge. Disse avgjør blant annet saker om tvang etter barnevernloven. Vedtakene kan dreie seg om barneverntjenesten skal overta omsorgen en for et barn, og spørsmål om samvær mellom foreldrene og barnet når omsorgen er overtatt av barnevernet. 

Arbeidsmåten i fylkesnemnda er langt på vei lik domstolens. Partene i saker for fylkesnemnda er på den ene side kommunen (barneverntjenesten) som ønsker å sette inn et barnevernstiltak, og på den andre side barnets foreldre, eventuelt også barnet selv, dersom det er over 15 år. Det er lagt opp til at både kommunen og de private parter benytter advokat når saken presenteres for fylkesnemnda. 

Utgiftene til advokatbistand blir som hovedregel dekket av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Ta kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du ønsker hjelp i din sak i forhold til barnevernet.