Fri rettshjelp i trygdesaker

Utgiftene til advokatbistand i klage- og ankesaker som gjelder rettigheter i forhold til folketrygdloven, kan i visse tilfeller dekkes av ordningen med fri rettshjelp. Det er en forutsetning at du har inntekt og formue under visse grenser.

For tiden er inntektsgrensen brutto kr 246 000 for enslige og samlet brutto kr 369 000 for gifte/samboere. Formuesgrensen er på netto kr 100 000, men det kan ses bort fra formue som knytter seg til din bolig.

I saker som gjelder fritt rettsråd (for eksempel klagesaker), vil det påløpe en egenandel tilsvarende 1 ganger grunndelen, dersom bruttoinntekten tilsvarer minst kr 100 000 per år. Grunndelen er gjeldende salærsats, for tiden kr 1020.

Den som innvilges fri sakførsel av Trygderetten, skal også betale en egenandel dersom vedkommende har en bruttoinntekt på minst kr 100 000 per år, og egenandelen utgjør i disse tilfellene 25 prosent av utgiftene, men begrenses oppad til 5 ganger grunndelen.

Din advokat vil sørge for søknad om fritt rettsråd og fri sakførsel.