Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger er regulert i folketrygdloven kapittel 11.

Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt når man er syk og mens man får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe eller beholde arbeid.

Det følger av folketrygdloven § 11-5 at hovedårsaken til den nedsatte arbeidsevnen må være sykdom, skade eller lyte. For å ha krav på arbeidsavklaringspenger må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50 prosent.

Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Størrelsen på arbeidsavklaringspengene avhenger blant annet av

  • tidligere inntekt
  • om du forsørger barn
  • om du får andre folketrygdytelser
  • om arbeidsevnen din ble nedsatt med minst halvparten før du fylte 26 år
  • yrkesskade eller yrkessykdom

Stønaden utregnes per dag og gis for fem dager per uke.

Hovedregelen er etter 01.01.2018 at man ikke kan motta arbeidsavklaringspenger i mer enn 3 år. Det kan imidlertid søkes om forlengelse utover 3 år.

Ta kontakt med en av våre erfarne trygderettsadvokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot NAV.