Hjelpetiltak

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, jf. barnevernloven § 4-4.

Eksempler på ulike typer hjelpetiltak er råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet og ulike foreldrestøttende metoder som MST.

Utgangspunktet er at hjelpetiltak er frivillig, det vil si at det må foreligge samtykke før hjelpetiltak igangsettes, men loven gir også i visse situasjoner adgang til pålegg om hjelpetiltak.