Proforma

Ved søknad om opphold i familieinnvandring med ektefelle kan det oppstå spørsmål om ekteskapet er proforma. At et ekteskap er proforma vil si at det hovedsakelige formålet med ekteskapsinngåelsen var å skape grunnlag for oppholdstillatelse. Dersom UDI eller UNE vurderer det som mest sannsynlig at ekteskapet er proforma, kan søknaden om familieinnvandring avslås. 

Det sentrale spørsmålet vil være om det er ekteparets intensjon å leve sammen i Norge i et reelt samliv. Om ekteskapet er proforma må avgjøres ut i fra en konkret helhetsvurdering. Det er etablert noen momenter det skal legges vekt på i denne vurderingen: 

  • Kontakt mellom partene 
  • Kunnskap partene har om hverandre
  • Om partene kan kommunisere på et felles språk
  • Aldersforskjell
  • Om det er betalt for ekteskapet uten at dette kan forklares med grunnlag i medgiftstradisjoner
  • Om ekteskapet klart er atypisk i forhold til ekteskapstradisjoner i hjemlandet til utlendingen
  • Om det foreligger omstendigheter som taler for at ekteskapet er inngått ved bruk av tvang og utnytting
  • Om referansepersonen har en ekteskapshistorie som gir grunnlag for mistanker om proforma
  • Om den som søker oppholdstillatelse har forsøkt å få opphold på andre grunner
  • Om partene har tidligere livsledsager som skal bo sammen med dem

Hvilke momenter som er relevante og hvilken vekt disse vil ha vil variere ut i fra sakens konkrete omstendigheter. For eksempel vil en bestemt kulturell bakgrunn kunne tilsi at et moment får mindre eller større vekt enn det ville fått i andre tilfeller. Det skal tas hensyn til kulturforskjeller ved vurderingen.

Våre advokater og advokatfullmektiger bistår med klage i saker hvor det er gitt avslag på familieinnvandring fordi UDI mener det er snakk om et proformaekteskap. Vi fører også proformasaker for domstolene.