Retten til asyl (oppholdstillatelse)

Asyl innvilges til personer som oppfyller vilkårene for å anses som flyktning i henhold til utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a eller b. Bestemmelsen skal gjennomføre Norges internasjonale forpliktelser etter flyktningkonvensjonen og blant annet etter EMK, torturkonvensjonen og barnekonvensjonen. Retten til asyl skal fungere som subsidiær beskyttelse i tilfeller hvor hjemlandets myndigheter ikke har evne eller vilje til å gi tilstrekkelig beskyttelse mot forfølgelse.

Det er fire hovedvilkår som må være oppfylt for å anses som flyktning og få rett til asyl:

 1. Du må ha en velbegrunnet frykt
  • Dette vilkåret har to sider. Det må foreligge en subjektiv frykt. Den subjektive frykten må være begrunnet i objektive forhold for at den kan sies å være velbegrunnet. Objektive forhold kan være forhold i hjemlandet og/eller individuelle forhold. Frykten er velbegrunnet hvis det på bakgrunn av de objektive forholdene vurderes å foreligge en reell risiko for det som fryktes.
 2. Du må risikere forfølgelse i ditt hjemland
  • Den velbegrunnede frykten, risikoen, må relatere seg til forhold som er alvorlige nok til å utgjøre forfølgelse. Forfølgelse er ikke et definert begrep, og kan derfor omfatte flere ulike forhold.  
 3. Risikoen for forfølgelse må foreligge på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning. 
  • Vilkåret innebærer at det må foreligge en årsakssammenheng mellom forfølgelsen og en av de såkalte forfølgelsesgrunnene. Dersom det ikke kan påvises å være en sammenheng mellom en av forfølgelsesgrunnene og risikoen for forfølgelse, kan man likevel anerkjennes som flyktning etter den utvidede flyktningdefinisjonen.
 4. Hjemlandets myndigheter har ikke vilje eller evne til å beskytte mot forfølgelsen.
  • Dette vilkåret er for det første oppfylt dersom det er myndighetene eller noen som handler på vegne av myndighetene som forårsaker forfølgelsesrisikoen. For det andre er vilkåret oppfylt dersom forfølgelsesrisikoen kommer fra private aktører, når myndighetene enten ikke kan eller vil beskytte mot forfølgelse fra disse.

Etter en klage eller omgjøringsanmodning må UNE også vurdere om det skal gis opphold på humanitært grunnlag, dersom de ikke finner vilkårene for asyl oppfylt. Opphold på humanitært grunnlag kan innvilges dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn eller en sterk tilknytning til Norge. Opphold på humanitært grunnlag vil særlig være aktuelt i asylsakersaker som involverer lengeværende barn, eller personer med alvorlige helseproblemer. Det kan også være aktuelt i andre tilfeller. 

Flere av våre advokater og advokatfullmektiger er spesialisert innenfor utlendingsrett, herunder asylrett. Vi har lang erfaring med å gi bistand i asylsaker. Våre advokater bistår med å klage på vedtak fattet av UDI, med å anmode omgjøring av UNEs vedtak og med søksmål for domstolene.