Dagpenger

Reglene om dagpenger er regulert i folketrygdlovens kapittel 4. 

Formålet med dagpenger under arbeidsløshet er å gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

For å få rett til dagpenger må du ha tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av arbeidsløshet, og vanlig arbeidstid må være redusert med minst 50 pst. 

Du må som hovedregel, i det siste avsluttede kalenderåret før det søkes om stønad, ha hatt en brutto arbeidsinntekt som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet, eller i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene før det søkes om stønad ha hatt en brutto arbeidsinntekt som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet. 

Videre er det et vilkår at du er reell arbeidssøker, og bor eller oppholde deg i Norge. Du må registrere deg som arbeidssøker for å få dagpenger. 

Dagpengene beregnes på bakgrunn av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser i fjor (eller snittet av de tre siste årene før du søkte dagpenger). Dagpengene utgjør omtrent 62,4 prosent av inntekten før skatt, begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet. 

Ta kontakt med en av våre erfarne trygderettsadvokater dersom du ønsker bistand i din sak mot NAV.